•                      به سایت شرکت ثمین ایمن رهرو خوش آمدید ..

پیش دبستان و دبستان پسرانه ارس

از تابستان 1396،مقطع پیش دبستان ارس به مقاطع تحصیلی دبستان ارس اضافه گردید..